Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  § opdrachtnemer: Noordergrond, KvK nummer 76670015, BTW identificatienummer
  NL0031.20.651.B.79, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden
  van diensten;
  § opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
  werkzaamheden verstrekt;
  § diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en
  diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel
  advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van
  de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in
  het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
  uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
  § coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat
  laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
  Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
  overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van
  deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
  overeengekomen;
 3. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de
  uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze
  algemene voorwaarden een beroep doen;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten
  en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn
  niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn
  aanvaard.
  Artikel 3. Offertes
 6. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
  gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de
  offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
  binnen 30 dagen worden bevestigd;
 7. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 8. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 9. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot
  een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij
  opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar
  normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment
  van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de
  richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
 10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
  opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer
  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
  uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer
  zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
  te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
  opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar
  behoorde te zijn;
  Artikel 5. Contractsduur en opzegging
 13. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan
  eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor
  onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien
  de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van
  tenminste 3 maanden in acht te nemen.
  Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 14. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
  vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig
  aanpassen;
 15. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
  stellen;
 16. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
  consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 17. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij
  aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
  overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  Artikel 7. Geheimhouding
 18. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
  het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als
  dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 19. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de
  opdrachtgever extern gerefereerd worden.
  Artikel 8. Intellectuele eigendom
 20. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van
  intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de
  overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk
  eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van
  deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever
  verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-,
  en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 21. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
  opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
  vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  Artikel 9. Betaling
 22. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21
  dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta
  waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
  opschorting uit welke hoofde dan ook;
 23. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag
  heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere
  ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is
  opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten
  werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij
  daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 24. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente
  verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 25. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
  opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de
  opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 26. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
  eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
  opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat
  de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 27. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter
  uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar
  werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
  Artikel 10. Incassokosten
  In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door
  opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is
  opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij
  het navolgende geldt:
  a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of
  bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk
  maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals
  is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het
  intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend
  vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt
  voldaan.
  b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
  maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke
  (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW
  en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
  reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de
  totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere
  gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
  Artikel 11. Aansprakelijkheid
 28. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor
  schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de
  opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
  opdrachtnemer
 29. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de
  opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft;
 30. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht
  met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot
  het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 31. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of
  anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor
  opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag
  van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene
  aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer
  in verband met die verzekering draagt.
 32. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte
  schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
  Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
 33. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
  begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te
  weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in
  welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door
  deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 34. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het
  recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of
  coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 35. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang
  van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet
  annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training,
  begeleidings-of coachtraject te voldoen.
 36. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus,
  training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het
  verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het
  volledige bedrag.
 37. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
  coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de
  deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de
  opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere
  omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders
  rechtvaardigen.
 38. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van
  het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q.
  verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is
  afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro.
  Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande
  gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 39. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen
  en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting
  niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de
  overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende
  partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde
  prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
  Artikel 13. Persoonsgegevens
 40. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan
  opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de
  overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal
  opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
  Artikel 14. Geschillenbeslechting
 41. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
  Nederlands recht van toepassing;
 42. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
  toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen
  worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen
  opdrachtnemer gevestigd is.