VEILIGHEIDS-EN HYGIENE MAATREGELEN VAN NOORDERGROND 

Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen  worden door (beroeps)trainers- en opleiders om veilig trainen binnen de richtlijnen van het tijdelijke ‘nieuwe normaal’ mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van  zowel de deelnemers als de trainer voorop. 

Wanneer er nieuwe eisen en richtlijnen komen vanuit de overheid zal dit Protocol door de  NOBTRA worden bijgesteld of aanvult. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij  ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.  

1.0 1,5 meter afstand tot elkaar 

• We zorgen en zien erop toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden,  ook bij oefeningen en andere werkvormen. 
• De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte. 
• Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.
• De trainer geeft voorafgaand aan de training en bij de start van de training nadrukkelijke  aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training.  
• We moedigen online trainingen aan om het aantal samenkomsten te beperken.
• Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de  locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.  

2.0 Hygiëne 

• Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij  infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus,  keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of  kortademigheid.  
• Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf  38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.  
• Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor  vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als  iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten  heeft of positief getest is op corona. 
• Deelnemers wordt verzocht de handen te wassen alvorens de trainingsruimte te betreden  en alvorens de locatie te verlaten.  
• In de trainingsruimte voorzien wij hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en  schoonmaakmateriaal voor het reinigen van trainingsmateriaal. 
• Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden materialen ook zelf nog te reinigen. Hiervoor zijn  desinfectiemiddel (min. 70% alcoholbasis en zonder ethanol) en doekjes aanwezig in de  trainingsruimte.  
• Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere  deelnemers. 
• Bij lopen binnen en buiten de trainingsruimte, worden de deelnemers geacht zich aan de  landelijke norm m.b.t. het dragen van een mondkapje te houden. 

3.0 Locatie – Professionele accommodatieverschaffers & eigen locatie 

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewissen  wij ons er vooraf van dat er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. Naast en in  aanvulling van dit Protocol Veilig Trainen, gelden de specifieke voorschriften en maatregelen die  accommodatieverschaffers voor de trainingslocatie treffen. Wij communiceren deze specifieke  maatregelen zoveel mogelijk vooraf met de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de  hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de  accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de  normen van branchevereniging CLC-Vecta): 

• Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de  trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen. 
• Dat pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te  voorkomen. Er dient afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden plaats  te vinden. 
• Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en). • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van  koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden en andere catering-gerelateerde  wensen. 
• Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en extra  maatregelen nemen zoals het vaak en goed handen wassen en alert zijn op het navolgen van  die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie. 

3.1 Locatie – Bij de klant – in-company 

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een  vergaderruimte geldt het volgende: 

• De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training  of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder  verantwoordelijkheid van de klant.  
• In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten genoemd  onder 1.0 en 2.0, 4.0 en 5.0.  
• De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de  training binnen dit Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

4.0 Werkvormen 

• Er worden louter werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot  elkaar. 
• De trainer laat de deelnemers zo veel mogelijk doen vanaf hun vaste zitplaats. De  bewegingen in de ruimte worden beperkt tot strikt noodzakelijk.  
• Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke instructie  met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  

5.0 Gedrag tijdens de training 

• De trainer geeft duidelijke instructies voorafgaan aan de training en aan het begin van de  training over ‘social distancing’ en hygiëne tijdens de training.  
• Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben vooral  een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, dit protocol en de algemene  maatregelen van het RIVM. 
• De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne  instructies houdt, te verzoeken de training te verlaten. 

6.0 Melding bij positief testen 

Deelnemers wordt verzocht bij een positieve test, binnen 48 uur na de training, contact op  te nemen met de GGD. 

7.0 Updates 

Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en  het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie. Voor de laatste versie van dit  Protocol, raadpleeg de website van NOBTRA (https://nobtra.nl). 

Bronvermelding: 

– Het RIVM 
– Branchevereniging CLC Vecta
– Mr. J. van der Woude-Verstrijden, Jurist bij De Raadgevers 
– Drs. D.M. Bovée, Internist in het IJsselland Ziekenhuis